Procesul de digitalizare în companiile din România este pe locul 2 — Cmevo Digital

Procesul de digitalizare în cadrul companiilor din România pornește de la nevoi simple. De cele mai multe ori task-urile simple, care se repetă constant, pot fi și cele care consumă cel mai mult timp pentru personal. Astfel, aceste procese pot fi soluționate prin automatizare.

Care sunt factorii ce influențează…

--

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Bogdan Alexandru Militaru

Bogdan Alexandru Militaru

More from Medium

Riot Games Settles Gender Discrimination Lawsuit | Trusaic

Can I afford the couch?

On being an Olim Entrepreneur and Recruiting with Immunai’s CTO

Authentic Board Racing Game Highlights: HWGTR8 at Imola (1/27/2022)